ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ НЕЩА

Забелязали ли сте, че дори между хора с една и съща вяра често има много разногласия, по отношение на Бога, вечните истини и вярванията, които изповядват?

Докато си мислех защо се случва така, осъзнах, че има два основни вида убеждения, които си изграждаме: убеждения за големите неща и убеждения за малките неща.

И проблемите в нашите взаимоотношения – разделенията в църквите, общностите и семействата – често се появяват, когато придаваме твърде голяма важност на убежденията ни за малките неща.

Убежденията относно големите неща са основополагащи истини за това как функционира реалността. Убежденията за малките неща са насочващи идеи, които ни помагат да разберем как точно функционира реалността.

Убежденията за големите неща имат пряко въздействие върху начина, по който функционира животът. Убежденията за малките неща нямат такова влияние.

Убежденията за големите неща винаги са свързани с функциите на живота. Убежденията за малките неща са инструменти, които ни помагат да разберем и да се научим как да прилагаме убежденията си за големите неща.

Убежденията за големите неща имат пряко въздействие върху здравето и щастието. Убежденията за малките неща само илюстрират тези ефекти.

Убежденията за големите неща имат последствия. Убежденията за малките неща – не.

По-долу са дадени някои примери, които съпоставят големи и малки неща, за които хората имат убеждения, които се различават. Помислете как фокусирането върху малките неща често е в основата на разделението в нашите семейства, църкви и общности.

 

Голямо нещо: Живот в хармония с Божиите закони на дизайна четете блога

Малко нещо: Подчинение на списък с религиозни правила

Голямо нещо: Смисълът (истините), съдържащи се в Писанието
Истините в Писанието са тези, които изцеляват ума ни и ни правят свободни (Йоан 8:32). Думите са средство, чрез което се предава смисълът, а думите имат стойност само дотолкова, доколкото ефективно предават Божията истина. Затова заменяме еврейските и гръцките думи с думи на език, който хората могат да разберат, за да бъде разбран смисълът (истините) на Писанията.

Малко нещо: Думите, които съставляват Писанията четете блога
Да спорим дали тази или онази дума в даден текст е правилна или дали тази или онази версия е “най-точна” – вместо да се интересуваме дали истините, смисълът, се предават ясно.

Голямо нещо: Разделяне на хората въз основа на характера им  четете блога
Честен и нечестен, лоялен и нелоялен, милостив и жесток, любящ и егоистичен и т.н.

Малко нещо: Разделяне на хората по раса, племе, език, националност, пол, икономическо положение и т.н.

Голямо нещо: Кръщаване със Светия Дух четете блога
Преживяване на потапяне на сърцето и ума в пречистващата сила и присъствие на Бога.

Малко нещо: Методът на ритуалното кръщение


 Голямо нещо: Да приемем в ума си истината (плътта) на Исус и в сърцето си любовта/живота (кръвта) на Исус (Йоан 6:53-58) четете блога

Малко нещо: Методът на церемониалното причастие и приемането на безквасен хляб и   гроздов сок

 

Голямо нещо: Да живеем скромно, така че да представяме Исус с външността си, облеклото и действията си четете блога

Малко нещо: Съставяне на списък с правила за обличане – носене на религиозни шапки, яки или шалове, забрана за бижута, вид дрехи, игри

 

За съжаление твърде много хора се фокусират върху малките неща, като пренебрегват големите. Те спорят за церемонии, ритуали, метафори, символи и различните методи на обучение, които имат за цел да ни доведат до реалността на Божието царство, но изглежда никога не приемат и не практикуват  Божиите закони на дизайна в начина, по който живеят и се отнасят към другите.

 

Verified by MonsterInsights