КАКВО ОЗНАЧАВАТ ИЗРАЗИТЕ  “КРЪВТА НА ИСУС” И “БОЖИЯТА РЪКА”?
image_pdfimage_print

Слушах един от Вашите подкасти, в който говорехте за истинското значение на фразата “кръвта на Исус”. Бихте ли могли да дадете по-подробна информация за тази фраза, както и за израза: “Божията ръка”?

Изразът “Божията ръка” можем да открием в някои истории, като например, когато Бог направил така, че благостта Му да мине пред Мойсей и го покрил с “ръката Си“. Какво всъщност представлява “Божията ръка”? Дали това е Неговият промисъл? Светият дух?

Задавам този въпрос, защото Библията е изпълнена с образи на докосване от Бога и днес много хора използват фразата “Бог докосна сърцето ми” или “това и това се нуждае от Божието докосване”.

Но какво всъщност означава това?

M.

Библията е пълна с всевъзможни символи и образи, предназначени да ни помогнат да разберем по-дълбоки и значими истини. Но една от опасностите при тълкуването на символиката е, даден символ да се превърне в основен фокус на нашето внимание или въз основа на него да си правим окончателни заключения. Чудесен пример е този, който споменахте – “кръвта на Христос”.

В някои среди на християнството “кръвта на Христос” се счита за свещена, мистична или дори магическа. Съществува разбиране, че кръвта на Христос е нещо повече от символ на по-дълбока истина. Вместо това се смята, че тя е реално лечебно или очистващо средство. Използваме изразите, че сме “очистени от кръвта”, “умити в кръвта” и пеем песни за “силата в кръвта”. Но дали наистина има сила в кръвта? Дали кръвта, тоест самите червени кръвни телца на Исус, ни очистват от греха?

Когато Исус казва: „Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие. Който се храни с Моята плът и Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него. (Йоан 6:53-56), дали Исус е говорил за буквална кръв – за канибализъм? Разбира се, че не! В кръвта няма никаква сила. Силата е в Този, който е пролял кръвта Си!

Кръвта е символ на истината за Бога, която унищожава лъжите и ни прави свободни. Исус, бидейки Бог, е източникът на цялата истина “Аз съм пътят, истината и животът.” (Йоан 14:6). Следователно цялата истина произлиза от Исус. Освен това “животът е в кръвта” (Левит 17:11, 14). Следователно кръвта на Исус представлява и живота на Исус. Така че символиката на поглъщането на кръвта просто означава, че трябва да поглъщаме истината за Бога, разкрита от Исус, която разсейва лъжите и спечелва доверието ни. А след това чрез вяра трябва да приемем Светия Дух и да участваме в живота на Христос, в Неговия съвършен характер, така че вече не ние да живеем, а Христос да живее в нас! Както казва Петър, ние действително ставаме участници в божественото естество. Нашите характери стават като този на Исус, но това не се постига чрез физическата “кръв” на Христос, а чрез това, което Неговата кръв символизира – истината за Бога и Неговия съвършен характер.

Що се отнася до “Божията ръка”, ръката е символ на сила и действие или активност. Следователно “Божията ръка” символизира Божието действие или активната роля на Бога в дадено обстоятелство или в живота на човека.

Гръцката дума за ръка χείρ [cheir /khire/] означава не само част от тялото, но също така и нечия “помощ/съдействие/посредничество”. А когато се прилага за Бога, символизира Неговата мощ, действие и сила. Коренът на думата „хиропрактик“ – човек, който лекува с полагане на ръце, е точно тази гръцка дума за ръка.

Интересно е, че думата, използвана за благодат, както в случая с „Божията благодат“, е тясно свързана с думата „ръка“. Тя е: χάρις [charis /khar-ece/] и се превежда като благоволение или благодат. Вярвам, че Божията благодат е действена и е нещо повече от отношение на прошка, доброта или благоволение. Благодатта е активното действие на Бога с цел спасение и изцеление на Неговата вселена. Така старозаветната “Божия ръка” и новозаветната “благодат” са тясно свързани по смисъл и предават активната роля на Бога в това да служи на Творението си чрез Своята изцелителна любов!

Verified by MonsterInsights