Czym są wirusy i skąd się wzięły?
image_pdfimage_print

Biorąc pod uwagę obecną pandemię COVID-19, postanowiłem napisać coś na temat wirusów: czym są i skąd się wzięły?

Wirusy to zakodowane informacje, które infekują rozmaite układy organizmu i wykorzystują ich funkcje do replikowania się.

 

W żywych organizmach wirusy składają się z zakodowanego DNA lub RNA i przejmują maszynerię żywych komórek, aby się powielać – zazwyczaj aż do momentu śmierci komórek czy nawet całego organizmu, albo też do chwili, gdy zostają wyeliminowane przez mechanizmy obronne organizmu. Wirusy są często nazywane ‘replikatorami’, ponieważ pobierają zasoby żywej komórki w celu duplikowania samych siebie aż do obumarcia i pęknięcia zainfekowanej komórki, od której następnie zarażają się sąsiednie komórki. Wówczas cały proces zostaje powtarzany, a jeśli układ odpornościowy nie powstrzyma tego procesu, nastąpi śmierć organizmu jak również i samego wirusa.

Wirusy komputerowe składają się z zakodowanych informacji zapisanych w języku programu, który ma zostać zainfekowany. Wirusy te przejmują różnorakie funkcje owego programu i wykorzystują je do kopiowania kodu wirusa, a następnie zainfekowania innych systemów, lub też do wykonywania nowo wprowadzonych poleceń sprzecznych z pierwotnym oprogramowaniem komputera.

Często zadawane jest pytanie, czy wirusy zarażające żywe organizmy są obiektami żywymi. Świat naukowy nie wydał ostatecznej opinii na ten temat, jednak istnieją sugestie, że wirusy znajdują się ‘na krawędzi życia”. Wynika to z faktu, że ewolucyjny światopogląd nie ma sensownego wyjaśnienia odnośnie pochodzenia wirusów, a zatem nie może definitywnie stwierdzić, czy wirusy są istotnie organizmami żywymi.

Natomiast według biblijnego punktu widzenia Bóg stworzył życie wolne od chorób, wad i śmierci. Do istnienia życia niezbędne są trzy elementy: fizyczne ciało, energia i zakodowane informacje zawarte w materiale genetycznym żywego organizmu. Bóg stworzył nie tylko materię fizyczną (białka, lipidy i węglowodany składające się z atomów oraz DNA i RNA); zapewnił On również życiodajną energię (tchnienie życia) oraz zapisał niezbędny do życia kod – uszeregował litery w łańcuchach DNA i RNA, tworząc niezwykle złożone informacje zakodowane w chromosomach.

Życie stworzone przez Boga w raju było doskonałe, bezgrzeszne i pozbawione jakiegokolwiek błędnego kodu czy wad. Komputerowe kody operacyjne pochodzące z Microsoft czy Apple nie posiadają wirusów. Podobnie, kod zarządzający działaniem naszych fizycznych ciał, zapisany przez Boga w genach, został napisany bez wad i bez wirusów.

Wirusy nie powstają spontanicznie z systemów operacyjnych wypuszczanych przez ich producentów. Gdy Bóg stworzył życie na ziemi, było ono również wolne od wirusów, a wirusy nie zrodziły się spontanicznie z doskonałego stworzenia.

Hakerzy mogą jednak włamać się do systemów operacyjnych komputera oraz celowo wpisać uszkodzony kod, który zainfekuje i wprowadzi błędy do oprogramowania. Szatan nie ma mocy tworzenia życia, ale jako istota inteligenta, a przy tym złowroga, jest w stanie wypaczyć Boże stworzenie. Toteż po upadku Adama w grzech szatan zainfekował stworzenie fizycznymi wirusami – kodem, który został zaprojektowany do uszkodzenia fizycznego zdrowia wszystkich żyjących organizmów na ziemi.

Jezus powiedział:

Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże urosło i wydało plon, wtedy ukazał się też kąkol. Wówczas słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc ten kąkol? A on im odpowiedział: Nieprzyjaciel to zrobił. (UBG, Mat 13:24-28).

Apostoł Paweł mówi:

Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd. (UBG, Rz 8:20-22).

Biblia uczy, że od momentu, gdy Adam zgrzeszył, szatan miał wolny wstęp na naszą planetę. Mógł teraz ‘zhakować’ kod genetyczny, manipulując elementami DNA i RNA w celu skonstruowania wirusów, których zadaniem było uszkodzenie i wypaczenie Bożego stworzenia oraz spowodowanie chorób, wad i śmierci. Komentarz biblijny wyjaśnia to w następujący sposób:

W wielkim ogrodzie Pana nie było ani jednej trującej rośliny. Jednak po upadku Adama i Ewy w grzech, zaczęły one rosnąć. W przypowieści o siewcy, Pan został zapytany: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?” Pan odpowiedział: „To nieprzyjaciel uczynił.” Wszelki trujący chwast pochodzi z jego nasienia. Przez jego wynalazcze metody krzyżowania zakaził ziemię chwastami. (Manuscript 65, 1899 [published in F. D. Nichol, E. G. White and Her Critics.]. BK 149).

Wirusy nie były częścią Bożego stworzenia, dlatego też nasz układ odpornościowy usiłuje je wyeliminować. Układ odpornościowy działa w podobny sposób jak komputerowe oprogramowanie antywirusowe, stale monitorując wszelkie infekcje i starając się wychwycić oraz wyeliminować każdego wirusa, by przywrócić nam zdrowie oraz możliwość normalnego funkcjonowania.

Wirusy są również trafną metaforą samego grzechu. Grzech jest infekcją umysłu – wirusem myśli – złym kodem, który przejmuje kontrolę nad naszymi umysłami oraz przemienia nasz cały system ze stanu miłości i zaufania w stan strachu i samolubstwa, a owe wady rozmnażają się bez niczyjej pomocy. Niepowstrzymane rozprzestrzenianie się grzechu jest śmiertelne w stu procentach przypadków.

Bóg posłał swego Syna, aby przywrócił nas z choroby grzechu do zdrowia. Jako człowiek, Jezus był kuszony tak samo jak my, jednak pozostał bezgrzeszny (zob. Heb 2:14). „Każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci” (UBG, Jak 1:14), ale w człowieczeństwie Jezusa Boży plan na życie, prawdę, miłość i wolność przezwyciężył infekcję kłamstw, strachu i samolubstwa. Boże oprogramowanie odniosło zwycięstwo poprzez wybory dokonywane przez Jezusa: usunął On wirusa grzechu z ludzkiej natury, którą przyjął na siebie. W ten sposób „zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw…” (2Tym 1:10).

Kiedy zaufamy Jezusowi i otworzymy przed Nim serce, Duch Święty wstępuje w nas i zapisuje prawo Boże (Jego pierwotny system operacyjny) w naszych sercach i umysłach:

Takie zaś jest przymierze,
które zawrę z domem Izraela
po tych dniach, mówi Pan:
Dam moje prawa w ich umysły
i wypiszę je na ich sercach… (UBG, Heb 8:10).

Pierwotny kod na życie (kod na sprawność serc i umysłów) – Boże prawo miłości – jest w nas zregenerowany, gdy stajemy „się uczestnikami Boskiej natury” (2Pt 1:4). Nasze charaktery zostają udoskonalone, a serca i umysły pojednane z Bogiem. Wszyscy ci, których charaktery zostały przemienione na podobieństwo Chrystusa, doznają fizycznej przemiany w momencie Jego powrotu na ziemię. Przy drugim przyjściu Chrystusa wszelkie wady w DNA i RNA będą usunięte, a my, śmiertelnicy, przyobleczemy nieśmiertelność: nasze śmiertelne, zniszczalne ciało będzie „wskrzeszone w nieśmiertelności!” (zob. 1Kor 15:42).

Podczas gdy świat walczy z pandemią COVID-19, nie zniechęcaj się: możesz być zupełnie pewny, że dzięki Jezusowi Bóg uzdrowi i odnowi każdego, kto Mu zaufa, oraz usunie z niego wszelkie wady.

 


Timothy R. Jennings, M.D., jest lekarzem psychiatrą, psychofarmakologiem, międzynarodowym mówcą, członkiem specjalnym American Psychiatric Association i członkiem Southern Psychiatric Association. Jest prezesem i założycielem Come and Reason Ministries, a także prezesem Southern and Tennessee Psychiatric Associations. Dr Jennings jest autorem wielu książek, w tym: “The God-Shaped Brain”, “The God-Shaped Heart”, “The Aging Brain”, i “Czy to naprawdę może być tak proste?”.

Verified by MonsterInsights