Jak czytać i rozumieć Biblię?

Wielu naszych czytelników szuka lepszych metod i zasad studiowania Biblii, więc podajemy tu kilka pomocnych wskazówek.

Jedną z kluczowych zasad przydatnych w zrozumieniu Słowa Bożego jest ustalenie celu studiowania go. Biblia nie jest zbiorem instrukcji na tematy takie jak: matematyka, fizyka, medycyna, chemia, czy wiele innych. Intencją Biblii jest nauczanie prawdy o Bogu oraz prawidłowe przedstawienie zagadnienia grzechu oraz planu zbawienia. Pismo Święte zawiera całą prawdę o Bogu potrzebną człowiekowi do poznania Go, a tym samym zaufania Mu oraz dostąpienia uzdrowienia serca i umysłu.

Jednak samo zrozumienie intencji Biblii – przekazanie ludzkości zbawczej prawdy – nie jest wystarczające. Musimy studiować Pismo z pragnieniem zrozumienia znaczenia, a nie tylko poznania słów.

Wiele lat temu znalazłem cenne uwagi w książce „Przypowieści Chrystusa”, które naprawdę pomogły mi to pojąć:

Samo słuchanie czy przeczytanie słów nie jest wystarczające. Aby odnieść korzyść ze Słowa Bożego musimy zastanowić się nad przedstawionymi prawdami i przemyśleć je. Z modlitwą w sercu musimy gorliwe skupić się na pojęciu znaczenia słów prawdy oraz pogrążyć się w duchu tchnącym ze świętych pism. (Rozdz. 2, podkreślenie dodane)

Kluczem przy studiowaniu Biblii jest nie tyle znajomość użytych słów, co zrozumienie zamierzonego znaczenia. Wielu ma z tym trudności, toteż wszczynają się dyskusje na temat właściwych wyrażeń, zupełnie pomijające właściwe przesłanie.

Pisząc parafrazę Nowego Testamentu „The Remedy”, skupiałem się głównie na odnalezieniu oraz przekazaniu jak najbardziej dokładnego i precyzyjnego znaczenia. Niektórzy nie zgadzają się z kilkoma wersetami, ponieważ wyrażenia, których użyłem, nie mają dosłownego pokrycia w języku greckim. Jednak to nie słowa się liczą, bowiem słowa mogą zmieniać znaczenie (np. ton słowa ‘gej’ [wesoły, żartowniś] – zmienił się niesamowicie w ciągu ostatniego stulecia). Ważne jest przekazanie koncepcji, dlatego w przypadkach zgłoszonych zastrzeżeń zawsze proszę o podanie mi bardziej właściwej interpretacji.

Właśnie tak powinniśmy podchodzić do studiowania całej Biblii. Jest to jeszcze bardziej krytyczne przy rozszyfrowywaniu symboli, metafor, porównań, przypowieści lub innych środków stylistycznych.

Oto kilka podstawowych wskazówek, które były mi bardzo pomocne w poprawnej interpretacji Pisma Świętego:

 1. Musimy zrozumieć zagadnienie nie tylko w zawężonym kontekście – na którym skupia się wielu badaczy Biblii, przez co umyka im szersze znaczenie – ale również w ogólnym, kosmicznym kontekście całego Pisma Świętego. Mając na uwadze rozszerzony kontekst musimy pamiętać o tym, że Bóg jest zawsze miłością; szatan jest natomiast istotą bezgranicznie samolubną, usiłującą zniszczyć wszelkie Boże stworzenie.
 2. Wojna pomiędzy Bogiem a szatanem nie jest fizyczną bitwą, ale walką o idee, koncepcje i wierzenia – dążeniem do zdobycia dla siebie serc i umysłów ludzkich. Bożym orężem jest prawda, miłość i wolność, natomiast szatan wojuje przy użyciu kłamstw, wywodzącego się ze strachu egoizmu, oraz wywieranego przymusu.
 3. Biblia jest objawieniem prawdy o Bogu, Jego charakterze i metodach postępowania, oraz planie zbawienia ludzkości poprzez posłanie Jezusa na ziemię. Ukazuje także szatana jako źródło zła, śmierci, bólu i cierpienia, oraz odsłania przeróżne problemy na przestrzeni wieków, które powstały w rezultacie nieprzestrzegania Bożych protokołów na życie.
 4. W czasach starotestamentowych ten kosmiczny konflikt toczył się na ziemi: Bóg miał do spełnienia obietnicę, że ześle ‘Nasienie’, które pewnego dnia zmiażdży głowę węża (Rdz 3:15), a szatan robił wszystko, by pokrzyżować Boże plany i zamknąć Mesjaszowi drogę przybycia na ziemię w ludzkim ciele.
 5. W Starym Testamencie znajdujemy opisy namacalnych ludzi, żyjących realnym życiem, toteż zapisy tej księgi są historycznie dokładne. Jednak spośród miliardów ludzi żyjących na przestrzeni wieków stosunkowo niewielu jest wspomnianych w Piśmie Świętym, ponieważ Pismo Święte koncentruje się głównie na planie zbawienia. Dlatego też Bóg natchnął wybranych ludzi do zapisania wydarzeń, które były nie tylko dokładne historycznie, ale również ujawniały w metaforyczny sposób kosmiczne zagadnienia – walkę pomiędzy Chrystusem a szatanem oraz umożliwiały głębszy wgląd w plan zbawienia (przykłady znajdują się na blogu Dawid i chleby pokładne a Uzza i Arka Przymierza).
 6. Kilka szczególnie ważnych zasad interpretacji proroctw biblijnych:
  • Jeśli jedna część konkretnego fragmentu proroctwa ma charakter symboliczny lub metaforyczny, wówczas reszta jest również symboliczna lub metaforyczna, chyba że w tekście podana jest wyraźna przyczyna, dla której należy przyjąć metaforę dosłownie.
  • Najwłaściwsza interpretacja Biblii zawarta jest w samej Biblii (tzn. przy interpretowaniu symboli powinniśmy szukać definicji biblijnych zanim udamy się do zewnętrznych źródeł).
  • Uniwersalnym zagadnieniem Biblii jest konflikt pomiędzy Chrystusem a szatanem.
  • Boży charakter miłości jest niezmienny, toteż interpretacje nigdy nie powinny przedstawiać Boga jako istotę o odmiennym charakterze.
  • Boże prawo miłości nigdy się nie zmienia, dlatego interpretowane zagadnienia powinny zawsze iść w zgodzie z Bożym prawem miłości.
  • Boże prawa/protokoły Kreatora na życie są stałe i niezmienne, więc interpretacje nie powinny sugerować, że Boże zasady zmieniać się mogą w zależności od sytuacji.
Verified by MonsterInsights