Nadchodzący koniec świata
image_pdfimage_print

W poprzednim blogu „Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił?” odkryliśmy, że Bóg czeka na ogłoszenie światu PRAWDY o Nim. Odkryliśmy również, że chrześcijaństwo zaraziło się poglądem, że prawo Boże funkcjonuje tak samo jak prawo ludzkie – narzucone regulaminy i przepisy, wymagające nakładania kar. Ten błędny pogląd wypiera prawdę, że prawa Boże są protokołami projektowymi Kreatora, na których Stwórca zbudował realność (np. prawa fizyki, grawitacji, zdrowia, czy prawa moralne).

Po przyjęciu kłamstwa o prawie Bożym – że funkcjonuje ono tak, jak prawo ludzkie – chrześcijaństwo zaczęło nauczać, że Bóg zadaje ból, cierpienie oraz uśmierca tych, co nie zachowują Jego narzuconych praw, czyli operuje na tych samych zasadach co grzeszne istoty. Jest to zupełnie niezgodne z naukami biblijnymi, które wyraźnie przedstawiają Boga jako tego, kto zawsze dąży do uzdrowienia i odnowienia nas – natomiast GRZECH zawsze zabija i niszczy grzesznika. (Rz 6:23; Jak 1:15; Gal 6:8)

Fundamentalnym prawem Boga-Kreatora jest Jego wielkie prawo miłości – system dawania – na którym opiera się całe życie (Mt 22:37-40). Bóg zaprojektował życie tak, aby we wszystkich dziedzinach utrzymywało się przez wzajemne dawanie: my dajemy dwutlenek węgla roślinom, które zaopatrują nas w tlen; cykl uprawiania i nawożenia gleby; cykl wodny na całej planecie; zapylanie roślin przez owady; albo dawanie z siebie w małżeństwie, by dać początek nowemu życiu. Dawanie jest aktem miłości oraz podstawą zdrowia i życia. Natomiast samolubstwo – branie, zagarnianie, aby się wzbogacić – łamie Boże protokoły projektowe na życie i zawsze powoduje szkodę; a gdyby nie Boża uzdrawiająca interwencja, doprowadziłoby nas do śmierci.

Prorok Izajasz opisuje nadchodzący koniec świata dobitnym językiem, podając niesamowite szczegóły jasno wskazujące na to, że zniszczenie nastąpi z powodu łamania przez ludzkość Bożych praw na życie. Spójrzmy na pierwsze trzy wersety:

Oto Pan spustoszy ziemię
i zniszczy ją,
sprawi zamieszanie na jej powierzchni
i rozproszy jej mieszkańców.
Ten sam los co lud spotka i kapłana,
sługę i jego pana,
służącą i jej panią,
kupującego i sprzedającego,
pożyczającego i biorącego pożyczkę,
lichwiarza i jego dłużnika.
Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia,
gdyż Pan wypowiedział to słowo.  (BM, Iz 24:1-3)

Biorąc pod uwagę fakt, że Bóg jest Stworzycielem, a Jego prawa to protokoły projektowe stanowiące podwalinę życia, odpowiedzmy sobie na pytanie: Co się stanie, gdy ludzie wciąż będą łamać te prawa, a Bóg przestanie powstrzymywać konsekwencje grzechu? Rozdział 7. księgi Apokalipsy mówi, że aniołowie Boży mają moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu, oraz szczegółowo opisuje, w jaki sposób mogą tego dokonać: poprzez przestanie powstrzymywania tego, co powstrzymywali! Aniołowie powstrzymują wiatry ziemi, czyli pełną furię tragicznych konsekwencji przekraczania i odrzucania Bożych praw oraz odseparowania się od Niego. Od początku dziejów świata Bóg w swoim miłosierdziu powstrzymuje następstwa przestępowania tych praw oraz ludzkiego buntu. Nadchodzi jednak dzień, kiedy Bóg odsunie swoją opiekuńczą dłoń i pozwoli światu zebrać konsekwencje własnego wyboru – oddzielenia się od Niego. Dozwoli, by cały ciężar następstw naruszania Jego protokołów stwórczych spadł na świat, a kiedy się to stanie, ziemia się rozpadnie, życie przestanie istnieć, a wszyscy grzesznicy zginą.

Wszyscy ludzie są równi w obliczu prawa Bożego, a Izajasz ukazuje to bardzo wyraźnie. Nie ma znaczenia, jakie stanowisko zajmuje się w życiu – Boże prawo projektowe traktuje wszystkich dokładnie tak samo. Kiedy grupa ludzi zeskoczyłaby z dachu, grawitacja potraktowałaby ich wszystkich jednakowo, bez względu na ich pozycję w społeczeństwie.

Wróćmy do słów Izajasza, które opisują, co dzieje się z ziemią i dlaczego:

Więdnie i obumiera ziemia,
marnieje, obumiera świat,
marnieją dostojnicy ludu ziemi.
Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami,
gdyż przestąpili prawa,
wykroczyli przeciwko przykazaniom,
zerwali odwieczne przymierze.  (BM, Iz 24:4,5)

Co się dzieje z ziemią, gdy łamiemy Boży plan na życie – kiedy bierzemy raczej niż dajemy, kiedy wykorzystujemy, a nie chronimy? Ekosystemy ziemi, powołane do życia na prawie współzależności (dzielenia się w miłości) powoli marnieją, obumierają, rozkładają się i giną.
Czy dzieje się to również w naszych obecnych czasach?

Według globalnego raportu na temat oceny różnorodności biologicznej oraz ekosystemów z 2019 roku, biomasa dzikich ssaków spadła o 82%, powierzchnia zajmowana przez naturalne ekosystemy zmniejszona jest o połowę, a milion gatunków zostało uznanych za zagrożone – głównie w wyniku ludzkiej działalności. Jedna czwarta gatunków roślin oraz zwierząt jest zagrożona wymarciem. [1]

Jako że populacja ziemi wzrasta – lasy są wycinane; powietrze, gleba i woda są coraz bardziej zanieczyszczone; morza i oceany eksploatowane… czy jest w tym coś dziwnego, że ziemia ‘obumiera’? Jest to naturalny wynik bezbrzeżnego samolubstwa.

Hebrajskie słowo אָמַל [ʾā mǎl], przetłumaczone w księdze Izajasza 4:4 jako ‘obumiera’, oznacza też ‘mieć słabą wolę’, jak i ‘nie stawać w obronie tego, co słuszne’, a także ‘psuć się lub gnić’. Jest to dokładny opis tego, co dzieje się z grzesznikami: nie akceptują Bożego prawa na życie, co naturalnie skutkuje obumieraniem i zanikaniem. Wyniosłych, dumnych, samolubnych – tych, którzy odrzucają Boże prawo miłości – Bóg ostatecznie ‘wyda’, aby zebrali skutki swoich własnych wyborów. Jest to ‘gniew Boży’ opisany w Biblii przez apostoła Pawła: Bóg ich w końcu ‘wyda’, a wszelka ich ‘dobroć’, ich ‘sprawiedliwość’ i całe ich życie zbutwieje w jątrzącej się niegodziwości. (Rz 1:18-32)

Dzieje się tak w wyniku ich upartego przekraczania Bożych protokołów projektowych na życie oraz prowadzi jedynie do ruiny i śmierci. Hebrajskie słowo חֹק [ḥōq] w księdze Izajasza 24:5 przetłumaczone jako ‘przykazania’ oznacza ‘wyraźnie podany przepis na właściwe postępowanie’. [2]

Ludzie, o których mówi wiersz piąty, usiłują zamienić Bożą ‘receptę’ na życie na swoją własną: zamieniają prawdę na kłamstwo, miłość na samolubstwo, życie na śmierć – co niewątpliwie prowadzi ich do ruiny i zniszczenia.

Zerwali odwieczne ‘przymierze’: nie jest to jakiś kontrakt czy dokument prawny, ale wiekuiste protokoły życia, więź miłości i zaufania, na których Bóg zbudował realność całego wszechświata. Jest to święte przymierze pomiędzy Bogiem a Jego inteligentnym stworzeniem, a odzwierciedlać się miało w przymierzu małżeńskim.

Te stracone dusze zerwały przymierze i odmawiają pojednania się z Bogiem. Składają krwawe ofiary za grzechy, by udobruchać Boga i ujść Jego gniewu, potwierdzając jedynie swój wybór odrzucenia prawdy i przyjęcia kłamstwa, gdyż postrzegają Boga jako dyktatora wymagającego prawnej odpłatności za swoje przewinienia. Odrzucają protokoły Boga-Kreatora oraz przymierze miłości i zaufania, a obierają system narzuconego prawa wymagającego zaspokojenia Boga ofiarami.

W rozdziale 24. czytamy dalej, co się stanie, gdy odrzucimy Boże prawo miłości, a zamiast niego przyjmiemy ludzkie, narzucone prawo:

Dlatego przekleństwo pożre ziemię,
a zniszczeją obywatele jej;
dlatego popaleni będą obywatele ziemi,
a mało ludzi zostanie. (BG, Iza 24:6)

‘Przekleństwo’ tutaj jest klątwą grzechu i śmierci, będącą wynikiem przekroczenia Bożych protokołów życia – zasad prawdy, miłości i wolności. Samolubstwo, zepsucie, choroby i śmierć pożrą ziemię, gdy Bóg w końcu wycofa swoją powstrzymującą i chroniącą dłoń.

Hebrajskie słowo אָשַׁם [ʾā šǎm], przetłumaczone jako ‘zniszczeją’, oznacza ‘być winnym, grzeszyć; tj. być odpowiedzialnym za wykroczenia i grzech przeciwko normom’.[3] Izajasz mówi tu, że przekleństwo grzechu pożera ziemię, ponieważ lud jest winny odrzucenia Bożego prawa miłości, Jego darmowego lekarstwa dostarczonego w osobie Jezusa, a zamiast tego wybiera cesarskie/ludzkie prawa i egoizm. Tak więc Bóg ich ‘wydaje’ – pozwala im odejść, a niewyleczony grzech niechybnie ich zniszczy.

W wersetach 7-12 czytamy, w jaki sposób ‘nowe wino… marnieje’. ‘Nowe wino’ jest metaforą miłości i życia – dobrowolnie oferowanych nam przez Jezusa Chrystusa. (Jezus użył symbolu wina, by reprezentowało Jego krew; a księga Kapłańska 17:11 mówi, że ‘życie jest we krwi’.) To życiodajne nowe wino marnieje, ponieważ nie jest używane – nikt nie chce go pić. A skoro odrzucają nowe wino – lekarstwo zapewnione przez Jezusa – „ustała wesołość, … radosny dźwięk harfy”, celebracje; brakuje zdrowia i zadowolenia; „zgasła wszelka radość…, w mieście pozostało spustoszenie.”

Kiedy świat znajdzie się w takim stanie – gdzie Boże prawo projektowe zastąpione jest prawem ludzkim; gdzie chrześcijaństwo naucza legalistycznego rozwiązania problemu grzechu zamiast uczyć uzdrawiających własności prawa Bożego zapisanego w sercach i umysłach (Heb 8:10); gdy życie ekosystemów zanika, wzmaga się strach i egoizm, szczęście i radość ustają – wówczas odbędzie się żniwo dusz.

Popatrzmy na wiersz 13:

Gdyż tak będzie na ziemi wśród ludów,
jak jest przy otrząsaniu oliwek,
jak przy zbieraniu resztek po winobraniu. (BM, Iza 24:13)

Jezus rzekł: „A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.” (UBG, Łk 21:28). W tym momencie historii świata – teraz! – lud Boży ma przestać się martwić o problemy świata, natomiast podnieść głowy i patrzeć na Boga Stworzyciela, bo zbliża się odkupienie!

Izajasz nie pragnie, by wierni Boży zamartwili się wydarzeniami na świecie. Ci, którzy są przygotowani na żniwa, mają wychwalać Boga miłości:

Tamci podnoszą swój głos,
weselą się nad wyniosłością Pana;
wykrzykujcie radośnie od zachodu,
aż do krańców wschodu oddajcie chwałę Panu,
na wyspach morskich imieniu Pana, Boga Izraelskiego! (BM, Iz 24:14-15)

Czy słyszysz tu przesłanie z Apokalipsy 14?

Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę,
bo przyszła godzina jego sądu.
Oddajcie pokłon temu, który stworzył
niebo i ziemię, morze i źródła wód. (UBG, Ap 14:7)

Nadszedł czas w historii świata na wypełnienie się tego proroctwa; czas, by ludzie zachwycili się naszym Stwórcą, Bogiem miłości, i aby każdy wielbił Go poprzez rozwinięcie w sobie Jego charakteru, który okazujemy w życiu dzięki praktykowaniu Jego metod prawdy, miłości oraz wolności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nadszedł czas, by każdy dokonał właściwego ‘osądu’ Boga; odrzucił kłamstwa, że kreatorskie prawo Boże nie różni się niczym od ludzkiego, dyktatorskiego, cesarskiego prawa; oraz zaczął czcić „Tego, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód.”
Bóg wzywa dzisiaj Ciebie i mnie abyśmy czcili Go jako Stwórcę i chwalili Go przez nauczanie prawdy o Nim i Jego projektowych prawach Kreatora na życie.

Zachęcam Cię do odrzucenia kłamstwa, że Boże prawo jest prawem karnym – kłamstwa, które zaraziło chrześcijaństwo i zaciemniło świat – oraz do przyjęcia prawdy o naszym wspaniałym Stwórcy, odwiecznym Bogu miłości. Zaproś Go do serca – i bez względu na to co się dzieje w świecie podnieśmy głowy, bo zbliża się nasze odkupienie!

________________________________________

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Extinction

[2] Swanson, J. (1997). Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew (Old Testament) (electronic ed.). Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc.

[3] Ibid.


Timothy R. Jennings, M.D., jest lekarzem psychiatrą, psychofarmakologiem, międzynarodowym mówcą, członkiem specjalnym American Psychiatric Association i członkiem Southern Psychiatric Association. Jest prezesem i założycielem Come and Reason Ministries, a także prezesem Southern and Tennessee Psychiatric Associations. Dr Jennings jest autorem wielu książek, w tym: “The God-Shaped Brain”, “The God-Shaped Heart”, “The Aging Brain”, i “Czy to naprawdę może być tak proste?”.

Verified by MonsterInsights