ГРАДЕНЕ ВЪРХУ СКАЛА

Спомням си, че като дете пеех “Мъдрият човек построи къщата си върху скала”.  Песента се основава на притчата на Исус в седма глава от Евангелието на Матей и предава духовна реалност, използвайки нагледния урок за строеж на къщи със здрави основи. И така, каква е реалността, която притчата проповядва, и истинското й приложение в нашия живот?

Исус каза,

“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек,   който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.

И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо” (Матей 7:24-27).

Първо, искам да подчертая, че независимо от това къде човек строи – върху скала или върху пясък, бурите ще дойдат. Всички ние се сблъскваме с изпитания, борби и проблеми в живота си; а с наближаването на Второто пришествие на Исус ветровете на раздора ще бъдат пуснати да духат по земята (Откровение 7:1-3) и целият свят ще се сблъсква с все по-силни “бури”.

Ние нямаме избор, нито възможност да избегнем бурите; по-скоро можем да изберем върху какво да градим живота си. Къде полагаме нашата сигурност, сила и основа за живот – на Исус, твърдата скала, или върху подвижните пясъци на този свят?

Строежът, който трябва да осъществим, е развитието на нашия характер, а Исус трябва да бъде основата за изграждането му. Когато градим върху Исус, Той гради в нас! Исус е Живата скала, а ние сме “живи камъни”, които получават живота на Христос, когато градим върху Него. Когато градим върху Исус, ние се съединяваме с Него и животът Му се влива в нас. Разбираме и обичаме Него и Неговите закони и се променяме, раждаме се за нов живот.

“При Когото, идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа” (1 Петър 2:4-5).

“И сега препоръчвам ви на Бога и на словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени” (Деяния 20:32).

“Затова вие не сте вече странници и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище (Ефесяни 2:19-22).

Да градим върху Исус, означава повече от това просто да чуваме думите Му; това е дори повече, отколкото да вярваме в думите Му. Изграждането върху Исус означава да изберем да приложим думите Му на практика. Думите на Исус са думите на истината. Исус е източникът на всяка истина, така че онези, които градят върху скалата Исус, ще развият ум, който обича истината, жадува за истината и са нетърпеливи да я приложат на практика веднага, щом я разберат. Те не само разбират истината, но и я приемат, вярват в нея и я прилагат в живота си – решават да живеят истината и принципите, които са им скъпи, в ежедневния си начин на живот, в избора на приятели, дейности и методи, които практикуват, особено в начина, по който се отнасят към другите.

Онези, които строят върху пясъка, показват, че не обичат истината; те са удовлетворени от своите светски възгледи, идеи и перспективи. Практикуват методите и почитат ценностите на този свят, които постоянно се променят – точно както подвижните пясъци в пустинята. Те градят на подвижни пясъци, защото винаги са мотивирани от страх и сърцата им са настроени така, че да защитават себе си на първо място и да напредват за сметка на другите. Това, което един ден намират за неморално (например принудителен закон, който нарушава нечии права), на следващия ден се чувстват оправдани да приложат, за да защитят себе си.

Тези, които градят върху скалата Исус, градят върху истината, която Той е разкрил. А най-голямата истина, която разкрива, е: “Който е видял Мен, видял е Отца” (Йоан 14:9). Като съзерцаваме Божия характер на любов, разкрит в Исус, ние се преобразяваме и обновяваме; доверието ни е спечелено и биваме изграждани, като усвояваме в сърцата си живото Божие слово.

В Исус ние виждаме Божия характер и методите на любовта, преживявани на практика. Изучавайки живота и ученията Му, ние разбираме, че Божието царство, Неговото управление, не е от този свят. Бог е Творец; и Творецът (Който е любов) изгражда реалността, пространството, времето, енергията, материята и живота. А законите на Твореца са протоколите, върху които е изграден и функционира животът. Те са закони на дизайна.

Правителствата на този свят действат по наложени правила, които изискват външно наказание, за да бъдат наложени. Това води хората до още по-голям страх и несигурност, до по-голяма несправедливост, по-голяма готовност да вредят на другите. Справедливостта и сигурността на човешките закони и правителства постоянно се променят и всички, които градят върху тях, ще паднат, когато задухат ветровете на раздора.

Да градим върху Скалата, означава да включим методите на Божиите закони на дизайна в начина, по който управляваме себе си. Ние не приемаме и не практикуваме методите на този свят. Онези, които градят върху Исус, преживяват промяна във вярата си; те установяват живота, идентичността и характера си върху непоклатимите принципи, на които се крепи Вселената. Градят върху твърдата Скала, Исус Христос; и като приемат истината и Му се доверяват, отварят сърцата си за Него да вгради в тях Своя неизменим характер, да запише в сърцата и умовете им Своя закон на любовта, истината, свободата (Евреи 8:10). Ставаме обединени, единни с Бога чрез Исус, Който ни изгражда, тъй като сме избрали да градим върху Него.

Истински живи сме само когато се свържем отново с Лозата, Исус Христос, и получим Неговия живот, Неговия характер, Неговите методи; и когато Неговият закон се възстанови в нас. “Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да сторите нищо” (Йоан 15:5).

Библията съчетава метафорите за жива скала и растение:

“И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилващи [в нея с] благодарение” (Колосяни 2:6,7).

“Защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание” (1 Коринтяни 3:9).

Да градим върху Скалата, която е Исус, означава да изберем да Му се доверим, да Му предадем всичко. Хората, които правят това, получават преобразяваща свръхестествена сила, която ги освобождава от страха, несигурността и съмнението. Тeзи хора познават Бога и са станали Негови приятели, разбират Неговия характер, методи и принципи и как работи реалността. Те разпознават какво се случва в света и са предали живота си, съдбата си, семействата си и бъдещето си в Божиите ръце. Те не живеят за себе си, а за да прославят Бога, като следват Неговите методи и принципи във всичко, което правят. Те могат да вземат сигурни решения, защото знаят как работи реалността.

Тогава, когато бурите на живота забушуват и ветровете на раздора задухат, характерите (къщите) на такива хора ще устоят. Ще останат непоклатими, разкривайки Божия характер на любов. Те отказват да използват методите на света: насилие, пропаганда, принуда и контрол. Вместо това представят истината в любов и оставят другите свободни в изборите им. Те се молят за онези, които ги преследват, и отказват да се уплашат от смъртта. Отказват да се поддадат на провокираните от страха стремежи за оцеляване; остават твърди пред всяко изпитание, защото техният характер е изграден върху твърдата Скала.

“Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден; и като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово” (Ефесяни 6:13-17).