Nadrzędny temat proroctw biblijnych

Pismo Święte jest pełne proroctw, na których temat napisano tysiące książek – i wiele z nich sobie nawzajem zaprzecza.

Analizując proroctwa biblijne, musimy postawić sobie pytanie: Co jest głównym celem tych proroctw? Niektórzy uważają, że proroctwa są dane po to, abyśmy mogli spojrzeć w przyszłość, przewidzieć wydarzenia następnego dnia, być może nakreślić linię czasu. Jednak z ust Jezusa słyszymy:

“I teraz wam powiedziałem, zanim to się stanie, żebyście uwierzyli, gdy to się stanie. (Ew. Jana 14:29 UBG).

Jezus sugeruje, że głównym celem proroctw biblijnych nie jest przepowiadanie przyszłości ale wzmocnienie naszej wiary, pewności, przekonania i zaufania do Boga po spełnieniu się proroctwa. Nie chodzi tu głównie o to, abyśmy mogli szczegółowo przewidzieć przyszłe wydarzenia, ale – kiedy proroctwo się wypełni – byśmy byli przekonani, że Bóg to przewidział i że Jego plany się spełniają, a zatem możemy powierzyć Bogu nie tylko teraźniejszość, ale również nieznaną nam przyszłość.

Chociaż nie znamy szczegółów wydarzeń dnia jutrzejszego, przyszłego tygodnia lub przyszłego roku, to wiemy, że w Biblia zawiera obietnicę nowego nieba i nowej ziemi. Chciałbym tu zasugerować, że proroctwa biblijne – zasadniczo wszystkie proroctwa biblijne – skupiają się na zmaganiach między Chrystusem a szatanem oraz informują nas, że celem Bożej działalności na przestrzeni czasu jest wykorzenienie grzechu, uzdrowienie grzeszników i przywrócenie wszechświata do stanu doskonałości.

Podczas gdy każde proroctwo podawać może inne szczegóły i dotyczyć może innego okresu historycznego, wszystkie mają ten sam nadrzędny temat: Mesjasz nadchodzi, aby nas zbawić!

Rozważmy każde z poniższych proroctw i postawmy sobie pytanie: Jaki jest temat lub cel każdego z nich?

Proroctwo Temat
Bóg przemawia do węża w Edenie: „I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę.” (Ks. Rodzaju 3:15) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo skierowane do Abrahama: „Błogosławiąc, będę ci błogosławić, a rozmnażając, rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza; a twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.” (Ks. Rodzaju 22:17,18) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Bóg mówi do Dawida: „Tobie też PAN oznajmia, że zbuduje ci dom. Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza, i umocnię jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. … I twój dom, i twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed tobą, a twój tron będzie trwał na wieki.” (2 Samuela 7:11-16) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo Izajasza: „Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju; A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.” (Izajasz 9:6,7) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
W trzecim rozdziale księgi Zachariasza czytamy proroctwo na temat arcykapłana Jozuego, którego szatan oskarża przed Bogiem, oraz o Bogu, który zdejmuje grzech Jozuego i daje mu nowe szaty. O co chodzi w tym proroctwie? Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo Zachariasza: „I powiedz do niego: Tak mówi PAN zastępów: Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl; on wyrośnie ze swego miejsca i zbuduje świątynię PANA. On zbuduje świątynię PANA, będzie obdarzony chwałą, zasiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim, i będzie on kapłanem na swoim tronie; i rada pokoju będzie między nimi oboma.” (Zachariasza 6:12,13) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo Aggeusza: „Tak bowiem mówi PAN zastępów: Jeszcze raz, po krótkim czasie, wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem; Wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie Pożądany przez wszystkie narody. I napełnię ten dom chwałą, mówi PAN zastępów. … Chwała tego domu będzie większa od tej, jaką miał tamten dawny, mówi PAN zastępów; bo to miejsce obdarzę pokojem, mówi PAN.” (Aggeusza 2: 6-9). Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo Joela: „I stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało, i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy – widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach swojego Ducha. I ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień PANA, wielki i straszny. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia PANA, zostanie wybawiony.” (Joel 2:28-32) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo Jeremiasza: „Tak bowiem mówi PAN: Gdy wypełni się dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię wobec was swoje dobre słowo, by was sprowadzić z powrotem na to miejsce. Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi PAN: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie.” (Jeremiasz 29:10,11) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo z drugiego rozdziału księgi Daniela – proroctwo o wielkim posągu w kształcie człowieka, zbudowanym z wielu różnych metali – które kończy się zniszczeniem królestw świata przez królestwo Boże. Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Wizja Daniela z rozdziału siódmego, dotycząca bestii, kończy się słowami: „Widziałem też w nocnym widzeniu: Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka, przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed niego. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone.” (Daniela 7:13,14) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo Malachiasza: „Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. I zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro: oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro.” (Malachiasz 3: 1-3) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo Malachiasza: „Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi PAN zastępów, tak że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie Słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach; wtedy wyjdziecie i wyrośniecie jak cielęta z zagrody. I podepczecie bezbożnych, gdyż będą prochem pod waszymi nogami w dniu, kiedy to uczynię, mówi PAN zastępów.” (Malachiasz 4:1-3) Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo Jezusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 24. Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwo apostoła Pawła z drugiego rozdziału drugiego listu do Tesaloniczan, dotyczące drugiego przyjścia Chrystusa oraz człowieka grzechu. Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Proroctwa do siedmiu kościołów z księgi Objawienia, rozdział 2 i 3 – czym każde z nich się kończy? Obietnicą dla zwycięzcy! Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Na czym się kończą proroctwa o siedmiu pieczęciach z księgi Objawienia, rozdziały 5–8? Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.
Na czym kończą się proroctwa o siedmiu trąbach z księgi Objawienia, rozdziały 8–11? Jezus niszczy grzech i szatana oraz zbawia ludzkość.

Na czym zasadniczo skupiają się wszystkie proroctwa biblijne?
Na Mesjaszu, który nadchodzi by pokonać szatana, oczyścić nas z grzechu i przywrócić świat i cały wszechświat do doskonałości.

Chociaż może nie znasz specyficznych wydarzeń jutra, przyszłego tygodnia lub przyszłego roku, to Bóg pragnie, byś wiedział, że jeśli Mu zaufasz, Twoja wieczna przyszłość jest zapewniona. Jezus przyjdzie znowu, wszelki grzech będzie zniszczony, a Jego lud zostanie zbawiony. Więc kiedy widzisz chaos na świecie – nie trwóż się, ale „spójrz w górę i podnieś głowę, gdyż zbliża się Twoje odkupienie.” (Łukasz 21:28).


Dr Timothy R. Jennings jest lekarzem psychiatrą, psychofarmakologiem, międzynarodowym mówcą, członkiem specjalnym American Psychiatric Association i członkiem Southern Psychiatric Association. Jest prezesem i założycielem Come and Reason Ministries, a także prezesem Southern and Tennessee Psychiatric Associations. Dr Jennings jest autorem wielu książek, w tym: “The God-Shaped Brain”, “The God-Shaped Heart”, “The Aging Brain”, i “Czy to naprawdę może być tak proste?”.

Verified by MonsterInsights