КАК ВСЕКИ ЧОВЕК ПО СВЕТА ЩЕ НАПРАВИ СВОЯ ИЗБОР „ЗА“ ИЛИ „ПРОТИВ“ ИСУС

Чудили ли сте се някога как всеки човек по света ще има шанс да направи своя избор „за“ или „против“ Христос преди Неговото завръщане? Това често предизвиква безпокойство у някои хора, когато размишляват за всичко, което трябва да се случи преди Второто пришествие. В края на краищата, при положение че всеки ден се раждат нови хора, и предвид факта, че има хора, които живеят в отдалечени райони или на места, на които правителствата не позволяват на евангелските работници да отидат, как е възможно всеки човек да получи шанс да избере Исус, преди Той да се върне? И ако нямат възможност да изберат, това означава ли, че Исус никога няма да дойде?

Всеки ще направи ясен избор и събитията в света са тези, които довеждат хората до критичната точка на вземане на решение. С постоянната глобализация на света, с нарастването на натиска и принудата от страна на правителствата, с премахването на свободите, с увеличаването на лъжите, със засилването на страха и егоизма и с настъпването на криза след криза, правителствата ще допълват своите закони и ще увеличават изискванията, манипулацията и контрола си.

Когато това се случи, всеки човек ще бъде изправен пред избора дали да живее по Божия закон, или по закона на греха и смъртта.

Божият закон е законът на любовта, истината и свободата. Той се проявява в това да обичаме Бога и другите повече от себе си, да защитаваме потиснатите и да уважаваме индивидуалността на другите.

Законът на греха и смъртта е мотивът за оцеляване на по-силния, продиктуван от страха и нуждата му да защити себе си, особено за сметка на другите. Това означава да си готов на всичко, за да оцелееш, дори ако това означава да убиеш други хора, за да спасиш себе си.

Когато навлизаме в последните дни преди Второто пришествие на Христос, Бог позволява събитията да се развият по такъв начин, че всеки човек да бъде изправен пред избора на Исус – но не по евангелизаторски начин, не под формата на призив към олтара или изповядване на вяра. Не, изборът, който всеки човек прави „за“ или „против“ Исус, става явен от принципите и методите, които избира и практикува по отношение на  функционирането на реалността.

Всеки от нас решава чий закон ще прилага в живота си в начина, по който се отнася към другите.

  • Дали ще:
    обичам другите повече от себе си и следователно ще представям истината на другите с любов, като им оставям свободата да решават сами; дали ще жертвам себе си, ресурсите си и сигурността си, за да помагам, защитавам и приютявам другите?
  • Или ще:
    обичам първо себе си, като укривам истината поради страх от отхвърляне, отмъщение, арест, уволнение от работа, цензура; дали ще разпространявам лъжи, ще принуждавам другите, ще подкрепям правителства, които нарушават личните свободи, ще използвам сила; ще докладвам на правителството за други, които не се подчиняват; ще отказвам да приютявам другите, да ги защитавам и да им помагам?

По избора ни как се отнасяме към другите, се разбира чий закон приемаме – Божия или този на Сатана; така всеки човек избира дали да приеме или да отхвърли Исус в последните дни, дори и тези в най-отдалечените места, които никога не са чували името Исус, защото нашият Спасител казва:

“А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.” (Матей 25:31-33)

И забележете, че Исус не разделя хората въз основа на раса, националност, култура, вероизповедание или деноминация. Исус разделя хората въз основа на това какъв закон изпълняват в начина, по който се отнасят към другите и съответно към Него:

„Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.  Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме? А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.

Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме? Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.“ (Матей 25:34-46)

Да, всеки един човек ще избере дали да обича другите или не. Умолявам ви да изберете Исус в начина, по който се отнасяте към другите!